Hướng Dẫn Cài Lại Chiến Binh
12/06/2023

Bulma sẽ hướng dẫn các chiến binh cách cài lại Chiến Binh

Tính năng Cài Lại sẽ mở khóa khi nhân vật đạt cấp 30

Điều kiện mở: Nhân vật cấp 30

Vị trí: Đội Hình -> Cài Lại

Có 2 tính năng chính là Cài Lại Chiến Binh Cài Lại Trang Bị

Cài Lại Chiến Binh: Có thể cài lại để nhận lại tất cả tài nguyên đã dùng để nâng cấp Chiến Binh
1. Cài lại Phẩm Chất:
          - Chiến Binh phẩm Tím trở lên có thể cài lại
          - Nhận lại tất cả Đá Cường Hóa và Đá Phẩm Chất đã dùng. Tiêu hao 1 Đá Cài Lại Phẩm Chất
2. Cài lại Skill:
          - Tổng điểm skill đã nâng của toàn bộ Chiến Binh phải trên 200 mới có thể cài lại
          - Nhận lại toàn bộ Vàng đã dùng. Tiêu hao 1 Đá Cài Lại Skill
3. Cài lại Chiến Hồn:
          - Tổng cấp Chiến Hồn của toàn bộ Chiến Binh phải trên 10 mới có thể cài lại
          - Nhận lại toàn bộ Điểm Tinh Hồn đã dùng. Tiêu hao 1 Đá Cài Lại Chiến Hồn
4. Cài lại Cấp: Nhận lại toàn bộ EXP đã dùng. Tiêu hao Đá Rồng
5. Cài lại Hảo Cảm: Nhận lại toàn bộ Thức Ăn Hảo Cảm đã dùng. Tiêu hao 1 Đá Cài Lại Hảo Cảm
6. Cài lại Chi Viện: Nhận lại toàn bộ nguyên liệu nâng cấp Chi Viên đã dùng. Tiêu hao 1 Đá Cài Lại Chi Viên

Cài Lại Trang Bị: Có thể cài lại và nhận lại toàn bộ nguyên liệu đã dùng để nâng cấp Trang Bị Chiến Binh
1. Cài lại Trang Bị: Nhận lại toàn bộ nguyên liệu đã dùng để tăng cấp Trang Bị. Tiêu hao 1 Đá Cài Lại Trang Bị
2. Cài lại Sách: Nhận lại toàn bộ nguyên liệu đã dùng để tăng cấp Sách. Tiêu hao Đá Rồng
3. Cài lại Huy Chương: Nhận lại toàn bộ nguyên liệu đã dùng để tăng cấp Huy Chương. Tiêu hao Đá Rồng
4. Cài lại Thức Tỉnh: Nhận lại toàn bộ nguyên liệu đã dùng để tăng sao trang bị. Tiêu hao Đá Rồng

Cách nhận Đá Cài Lại

- Đá Cài Lại có thể nhận được thông qua làm mới Shop Tạp Hóa hoặc các sự kiện đặc biệt